OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY VBH Polska Sp. z o.o.

I.  Postanowienia ogólne

Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS) określają zasady współpracy stron w zakresie sprzedaży, dostaw i świadczenia usług oferowanych przez VBH Polska Sp. z o.o. dla Kupującego.

II. Warunki Sprzedaży

Realizacja umowy sprzedaży ze strony VBH Polska Sp. z o.o. polega na przeniesieniu na Kupującego własności towaru i jego wydaniu (ewentualnie dostawy towaru przez VBH Polska Sp. z o.o. zależnie od ustaleń między Stronami) a ze strony Kupującego na odbiorze towaru i dokonaniu płatności za towar przez Kupującego, gotówką, przelewem lub zgodnie z warunkami ustalonymi pomiędzy Stronami w zawieranej umowie sprzedaży lub umowy współpracy.

III. Cena i płatność

 1. Dla towarów nabywanych przez Kupującego obowiązują ceny brutto określone w cenniku VBH Polska Sp. z o.o.

 2. Cennik jest dostępny w siedzibie VBH Polska Sp. z o.o. u pracownika działu Sprzedaży.

 3. Cena netto, powiększona o należny podatek VAT od towarów i usług płatna jest w PLN lub EURO zgodnie z wystawioną fakturą przez VBH Polska Sp. z o.o.

 4. Bezskuteczny upływ wymaganego terminu płatności upoważnia VBH Polska Sp. z o.o. do podjęcia wszelkich środków prawnych w celu zaspokojenia swoich roszczeń.

 5. Warunki płatności odbywają się gotówką (płatność kartą) w kasie siedziby VBH Polska Sp. z o.o. lub przelewem zgodnie z zapisami w indywidualnych umowach sprzedaży lub umowach współpracy.

 6. Za datę płatności uznaje się datę wpłaty gotówki (płatność kartą) w kasie VBH Polska Sp. z o.o. lub datę wpływu na rachunek bankowy VBH Polska Sp. z o.o.

IV. Odbiór towaru; dostawa

 1. Terminy odbioru towaru oraz terminy dostawy zamówionego towaru Strony uzgadniają na podstawie wzajemnych ustaleń.

 2. Odbiór towaru przez Kupującego odbywa się bezpośrednio transportem własnym lub jest dostarczany przez VBH Polska Sp. z o.o. firmą spedycyjną bądź firmą kurierską - na podstawie szczegółowych ustaleń z Kupującym.

V. Limit rachunków

Przy zawarciu stałej umowy współpracy z Kupującym, VBH Polska Sp. z o.o. przewiduje udzielenie limitu otwartych warunków. Każdorazowo do dyspozycji Kupującego stoi wolna część udzielonego i niewykorzystanego bądź spłaconego limitu.

VI. Gwarancja i rękojmia; reklamacje; zwrot towaru  

 1. Z tytułu gwarancji i rękojmi VBH Polska Sp. z o.o. odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz w ustawie z dnia z dnia 30 maja 2014 r. „O prawach konsumenta”.

 2. Ilościowego odbioru towaru Kupujący dokonuje w dniu jego otrzymania.

 3. Kupujący jest zobowiązany do wskazania w piśmie reklamacyjnym wysłanym do Sprzedawcy, do powołania wszelkich stwierdzonych braków ilościowych i jakościowych oraz wymienienia stwierdzonych wad tkwiących w rzeczy sprzedanej.

 4. Zwrot towaru nastąpić może tylko w stanie niepogorszonym i po wcześniejszym ustaleniu warunków zwrotu z dyrektorem oddziału.

VII. Przejście ryzyka i ubezpieczenia

 1. W przypadku zawarcia umowy współpracy koszty ubezpieczenia od szkód zamówionych towarów do momentu ich przekazania ponosi VBH Polska Sp. z o.o., a w okresie od przejęcia towaru do zapłaty Kupujący.

 2. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi z chwilą odbioru towaru na Kupującego.

VIII. Zabezpieczenie

Na wypadek nieuregulowania przez Kupującego zapłaty ceny za towary, VBH Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zabezpieczenia przysługujących roszczeń przez jedną z form przewidzianych przez prawo cywilne.

IX. Niewykonanie zobowiązań

Z tytułu opóźnienia w płatnościach Kupujący zobowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych.

X. Postanowienia Końcowe

 1. Oczywiste pomyłki, błędy drukarskie, maszynowe, rachunkowe nie są dla VBH Polska Sp. z o.o. wiążące i nie mogą stanowić podstawy do podnoszenia roszczeń przez Kupującego z jakiegokolwiek tytułu.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży znajdują zastosowanie umowy sprzedaży między stronami oraz właściwe przepisy prawa polskiego.

 3. Dla wszystkich sporów wynikających ze stosowania niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży właściwość miejscową sądu ustala się na podstawie zawartych umów oraz przepisów kodeksu postępowania cywilnego.